Vår Kvalitetspolicy

Ansvaret för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare skall känna ett högt kvalitetsansvar. Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Värdet på produkter och tjänster
Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt lönsamt för kunden och oss. Vi ska leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet.

Leveranskvalitet
Vi ska leverera rätt produkt i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information
Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder. Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.